Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TOM Institute

Op al onze overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing

 

ARTIKEL 1.     TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TOM institute en haar opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdacht tot het houden van en / of ontwikkelen van klassikale en / of op internettechnologie gebaseerde cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering, begeleiding en coaching in de ruimste zin des woords.

2. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door TOM institute  schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2.     VOORBEREIDING

TOM institute draagt zorg voor de voorbereiding, ontwikkeling, productie en uitvoering van de programma’s zoals in dit voorstel c.q. in het betreffende curriculum omschreven.

ARTIKEL 3.     MATERIALEN EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Het auteursrecht op de door TOM institute  beschikbaar gestelde materialen berust bij TOM institute , tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

2. Het auteursrecht op producties, rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van TOM institute  berust uitsluitend bij TOM institute

ARTIKEL 4.     AANSPRAKELIJKHEID

1. TOM institute  verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Er is steeds sprake van een inspanningsverbintenis en nimmer van een resultaatsverbintenis.

2. TOM institute, dan wel haar werknemers of medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook en ongeacht de oorzaak, die de opdrachtgever mocht lijden door – of tijdens de uitvoering van een opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van TOM institute

ARTIKEL 5.     BETALING

1. Facturatie vindt plaats bij de opdrachtverstrekking, doch uiterlijk twee weken voor aanvang van de training / het coachingstraject / de adviesrelatie / de productie.

2. In het geval van licentiekosten dienen deze voor uitvoering van het betreffende programma te zijn voldaan.

3. TOM institute  hanteert een betalingstermijn van maximaal dertig dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij, zonder enige ingebrekestelling onzerzijds in verzuim. Bij overschrijding van de vervaldatum is TOM institute gerechtigd de wettelijke rente in rekening brengen.

ARTIKEL 6.     ANNULERING

1. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering tussen drie maanden en zes weken voor aanvang van de opdracht is 100% van het overeengekomen factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang van het programma wordt het overeengekomen totaalbedrag volledig in rekening gebracht.

2. Indien in geval van training, begeleiding of coaching de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van het programma de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan het programma deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

3. De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in het geval van training, begeleiding of coaching in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het programma laten deelnemen, indien de vervanging ten minste 24 uur voor aanvang van het programma aan TOM institute  wordt doorgegeven. Vervanging na de start van het programma is niet meer toegestaan.

ARTIKEL 7.     ANNULERING DOOR TOM INSTITUTE

TOM institute behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen het

programma te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de door deze aan TOM institute betaalde bedrag(en).

ARTIKEL 8.     OVERIGE KOSTEN

1. Voorzover de kosten van het huren van locaties, maaltijden en consumpties van zowel cursisten als trainer(s) ten behoeve van de programma’s niet inbegrepen zijn in de gegeven tarieven zijn deze voor rekening van de opdrachtgever en zullen, indien mogelijk, rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

2.  TOM institute rekent geen vergoeding voor reistijden voor trajecten binnen Nederland. In het geval van in-company programma’s wordt € 0,38 per kilometer als vergoeding in de reiskosten in rekening gebracht voor intake-, evaluatie-, advies- en trainingsdagen.

 

UA-4100807-1